EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Od 01 września br. rozpoczniemy rekrutację uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w roku szkolnym 2019/2020.

Chętnych prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE. Regulamin dostępny jest w zakładce poniżej  oraz w  Biurze Projektu  (pokój nr 15).

REGULAMIN

Rekrutacja wewnętrzna do projektu

Dyrekcja Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

w związku z realizacją projektu pt.
„NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

zarejestrowanego w SL2014 pod nr. RPPD.03.03.01-20-0126/17

poszukuje nauczycieli do poprowadzenia zajęć dodatkowych wg poniższego zestawienia.

Czytaj więcej: Rekrutacja wewnętrzna do projektu

Wizyty młodzieży z ZSHE w podlaskich firmach

Unibep, Suempol, Ziołowy Zakątek, Farma wiatrowa, Ikea,  Eternity – to prestiżowe firmy Podlasia, których produkty i usługi poznała  45-osobowa grupa uczniów naszej szkoły 13 i 14 czerwca 2019 r. w ramach projektu unijnego realizowanego w  naszej szkole

Spotkania wyjazdowe okazały się bardzo owocne - młodzież otrzymała oferty współpracy w ramach praktyk!

Wizyty w podlaskich przedsiębiorstwach są najlepszymi lekcjami zawodowymi - lekcjami, które młodzież inspirują, zachęcają do własnej aktywności i rozwoju.

Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka...

"Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka, zmieniają jego kwalifikacje ..."

... z taką refleksją wrócili młodzi handlowcy z wyjazdu edukacyjnego do Poznania. Najnowocześniejsze firmy Wielkopolski gościły naszych uczniów w dn. 3-7 czerwca 2019 r. w ramach projektu "Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE".

Czytaj więcej: Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka...

EKOinspiracje - Hotel Branicki ****

„EKOinspiracje – Hotel Branicki ****”  jako przykład kształtowania postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju – spotkanie uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa z ekspertem

W dniu 29 maja 2019 r. klasy 1e i 2e  technika hotelarstwa uczestniczyły w spotkaniu z ekspertem Panią Małgorzatą Haraburdą. Spotkanie realizowane było w ramach projektu pt. „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Tematem spotkania były „EKOinspiracje – Hotel „Branicki****”  jako przykład kształtowania postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju”.

Celem spotkania było poznanie praktycznych rozwiązań wykorzystania zasobów ekonomicznych
i przyrodniczych z poszanowaniem środowiska i szans przyszłych pokoleń oraz kształtowanie postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju realizowanych w Hotelu „Branicki”.

Hotel Branicki nawiązuje swoim charakterem do tradycji dawnego, ekskluzywnego Hotelu Ritz
w Białymstoku. Hotel „Branicki” przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zasad zrównoważonego rozwoju. Efektem tego jest pozytywny wizerunek firmy i wzrost konkurencyjności.

Polityka Środowiskowa HOTELU BRANICKI

Hotel Branicki świadczy usługi hotelarskie i restauracyjne dbając o ich wysoką jakość przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na środowisko. Poprzez zobowiązanie do ciągłego doskonalenia
w zakresie ochrony środowiska Hotel Branicki stara się zawsze: 

 • przestrzegać wszystkich wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • monitorować i ograniczać zużycie wody i energii (cieplnej i elektrycznej) poprzez wdrażanie nowych rozwiązań i stosowanie najlepszych praktyk, 
 • zmniejszyć ilość powstających odpadów poprzez zastosowanie opakowań wielorazowych, wydzielenie surowców wtórnych, bezpieczne magazynowanie i przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne,
 • ograniczyć ilość i uciążliwość dla środowiska używanych przez Hotel Branicki środków czystości oraz innych środków chemicznych,
 • systematycznie sprawdzać i dbać o sprawność systemu wentylacyjnego,
 • promować własne działania pro środowiskowe wśród gości, dostawców i podwykonawców firmy poprzez uświadamianie im ich wpływu i odpowiedzialności za środowisko oraz proponowanie konkretnych działań służących jego ochronie, w szczególności promowanie zasad zrównoważonej turystyki,
 • prowadzić wśród gości, działania promujące regionalną kulturę i atrakcje przyrodnicze. Polityka środowiskowa jest znana i akceptowana przez pracowników i dyrekcję Hotelu Branicki oraz podana do wiadomości Gościom, dostawcom i podwykonawcom firmy.

Świadomość oddziaływania Hotelu Branicki na środowisko naturalne zobowiązuje do ciągłego doskonalenia działalności firmy i uwzględnia w jej planach ochrony środowiska, jako jednego
z priorytetów. Hotel Branicki zobowiązał się stosować odpowiedzialne praktyki w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do wszystkich swoich działań i obszarów działalności. Działalność hotelu jest prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Mając na uwadze i respektując wartości środowiska naturalnego Hotel Branicki koncentruje swoje działania na:

 • postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa i innymi oraz korporacyjnymi zasadami w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uciążliwości dla środowiska i ograniczaniu ilości powstających odpadów,
 • ograniczaniu wytwarzania i zużycia opakowań oraz wykorzystaniu opakowań wielokrotnego użycia,
 • poprawie jakości i ograniczaniu ilości odprowadzonych ścieków,
 • racjonalnym użytkowaniu surowców, materiałów, paliw, energii i wody,
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i angażowaniu ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska.

Powyższe założenia polityki realizowane są poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz monitorowanie zmian,
 • zapewnienie środków na rzecz inwestycji służących ochronie środowiska,
 • monitorowanie zużycia surowców – energii elektrycznej, cieplnej, wody i ilości wyprodukowanych odpadów i ścieków,
 • uwzględnianie w planach taktycznych i strategicznych zadań zmierzających do ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko,
 • prowadzenie działań promocyjnych i organizacyjnych na terenie całego kraju, mających na celu zwiększenie ilości skupu i regeneracji olejów przepracowanych,
 • angażowanie i edukację pracowników oraz promowanie działań na rzecz ochrony œrodowiska.

Działalność Hotelu Branicki jest prowadzona w myśl polityki zrównoważonego rozwoju, w której dobro klienta, rozwój ekonomiczny, ochrona środowiska i wkład w rozwój społeczności lokalnych są najważniejszymi elementami.

Działania środowiskowe Hotel „Branicki” koncentruje na:

 • postępowaniu zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregacje zużytych materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i opakowań celem ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia, wewnętrznymi regułami firmy,
 • ochronie zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej
  i paliw,
 • popularyzowaniu idei proekologicznych wśród naszych klientów i pracowników poprzez odpowiednie działania marketingowe oraz przybliżanie wiedzy o przyjaznej środowisku polityce BP,
 • edukacji proekologicznej pracowników firmy, tak aby każda komórka organizacyjna mogła funkcjonować w zgodzie z nowoczesnymi założeniami polityki środowiskowej,
 • rozpowszechnianiu świadomości środowiskowej poprzez edukację dzieci i młodzieży,
 • wsparciu i uczestnictwie w propagowaniu idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach lokalnych.

Spotkanie z ekspertem Panią Małgorzatą Haraburdą i realizacja powyższego tematu było nowym i ciekawym doświadczeniem dla uczniów.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.