EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

STYPENDIA - dodatkowy nabór

Pomoc stypendialna realizowana w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” – dodatkowy nabór wniosków

Zespół ds. projektów ogłasza nabór uzupełniający wniosków na pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (2 miejsca).

Celem pomocy jest zwiększenie motywacji uczniów ZSHE do wysokiego zaangażowania w proces kształcenia, w tym zawodowego i wsparcie rozwoju edukacyjnego.

Uczestnikiem może być uczeń szkoły, po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem pomocy stypendialnej.

Pomoc stypendialna realizowana będzie w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 01 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. poprzez wypłatę stypendiów, pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań określonych w regulaminie.

Pod uwagę brana będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych i frekwencja z końca roku szkolnego 2018/2019 oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.

Ubiegając się o stypendium uczeń składa wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu). Wniosek w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisuje rodzic lub opiekun prawny oraz Plan Rozwoju Zawodowego podpisany przez opiekuna.

Rekrutacja trwa od 19 września do 25 września 2019 roku.

Rozpatrywany będzie tylko komplet złożonych dokumentów. Wnioski i PRZ należy złożyć w biurze projektu (sala 15).

Dokumenty do pobrania znajdują się w poprzednim ogłoszeniu rekrutacyjnym w zakładce PROJEKTY (PROJEKT „Nauka jest wartością”).

W razie pytań napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gratulacje dla stypendystów, uczestników projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

Miło nam poinformować, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace i przyznała stypendia uczniom ZSHE szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych.

Celem przyznania stypendiów jest promowanie uczniów zdolnych, posiadających dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce oraz realizacji planów i marzeń.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w pokoju nr 15.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Od 01 września br. rozpoczniemy rekrutację uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w roku szkolnym 2019/2020.

Chętnych prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE. Regulamin dostępny jest w zakładce poniżej  oraz w  Biurze Projektu  (pokój nr 15).

REGULAMIN

Rekrutacja wewnętrzna do projektu

Dyrekcja Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

w związku z realizacją projektu pt.
„NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

zarejestrowanego w SL2014 pod nr. RPPD.03.03.01-20-0126/17

poszukuje nauczycieli do poprowadzenia zajęć dodatkowych wg poniższego zestawienia.

Czytaj więcej: Rekrutacja wewnętrzna do projektu

Wizyty młodzieży z ZSHE w podlaskich firmach

Unibep, Suempol, Ziołowy Zakątek, Farma wiatrowa, Ikea,  Eternity – to prestiżowe firmy Podlasia, których produkty i usługi poznała  45-osobowa grupa uczniów naszej szkoły 13 i 14 czerwca 2019 r. w ramach projektu unijnego realizowanego w  naszej szkole

Spotkania wyjazdowe okazały się bardzo owocne - młodzież otrzymała oferty współpracy w ramach praktyk!

Wizyty w podlaskich przedsiębiorstwach są najlepszymi lekcjami zawodowymi - lekcjami, które młodzież inspirują, zachęcają do własnej aktywności i rozwoju.

Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka...

"Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka, zmieniają jego kwalifikacje ..."

... z taką refleksją wrócili młodzi handlowcy z wyjazdu edukacyjnego do Poznania. Najnowocześniejsze firmy Wielkopolski gościły naszych uczniów w dn. 3-7 czerwca 2019 r. w ramach projektu "Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE".

Czytaj więcej: Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka...

EKOinspiracje - Hotel Branicki ****

„EKOinspiracje – Hotel Branicki ****”  jako przykład kształtowania postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju – spotkanie uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa z ekspertem

W dniu 29 maja 2019 r. klasy 1e i 2e  technika hotelarstwa uczestniczyły w spotkaniu z ekspertem Panią Małgorzatą Haraburdą. Spotkanie realizowane było w ramach projektu pt. „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Tematem spotkania były „EKOinspiracje – Hotel „Branicki****”  jako przykład kształtowania postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju”.

Celem spotkania było poznanie praktycznych rozwiązań wykorzystania zasobów ekonomicznych
i przyrodniczych z poszanowaniem środowiska i szans przyszłych pokoleń oraz kształtowanie postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju realizowanych w Hotelu „Branicki”.

Hotel Branicki nawiązuje swoim charakterem do tradycji dawnego, ekskluzywnego Hotelu Ritz
w Białymstoku. Hotel „Branicki” przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zasad zrównoważonego rozwoju. Efektem tego jest pozytywny wizerunek firmy i wzrost konkurencyjności.

Polityka Środowiskowa HOTELU BRANICKI

Hotel Branicki świadczy usługi hotelarskie i restauracyjne dbając o ich wysoką jakość przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na środowisko. Poprzez zobowiązanie do ciągłego doskonalenia
w zakresie ochrony środowiska Hotel Branicki stara się zawsze: 

 • przestrzegać wszystkich wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • monitorować i ograniczać zużycie wody i energii (cieplnej i elektrycznej) poprzez wdrażanie nowych rozwiązań i stosowanie najlepszych praktyk, 
 • zmniejszyć ilość powstających odpadów poprzez zastosowanie opakowań wielorazowych, wydzielenie surowców wtórnych, bezpieczne magazynowanie i przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne,
 • ograniczyć ilość i uciążliwość dla środowiska używanych przez Hotel Branicki środków czystości oraz innych środków chemicznych,
 • systematycznie sprawdzać i dbać o sprawność systemu wentylacyjnego,
 • promować własne działania pro środowiskowe wśród gości, dostawców i podwykonawców firmy poprzez uświadamianie im ich wpływu i odpowiedzialności za środowisko oraz proponowanie konkretnych działań służących jego ochronie, w szczególności promowanie zasad zrównoważonej turystyki,
 • prowadzić wśród gości, działania promujące regionalną kulturę i atrakcje przyrodnicze. Polityka środowiskowa jest znana i akceptowana przez pracowników i dyrekcję Hotelu Branicki oraz podana do wiadomości Gościom, dostawcom i podwykonawcom firmy.

Świadomość oddziaływania Hotelu Branicki na środowisko naturalne zobowiązuje do ciągłego doskonalenia działalności firmy i uwzględnia w jej planach ochrony środowiska, jako jednego
z priorytetów. Hotel Branicki zobowiązał się stosować odpowiedzialne praktyki w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do wszystkich swoich działań i obszarów działalności. Działalność hotelu jest prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Mając na uwadze i respektując wartości środowiska naturalnego Hotel Branicki koncentruje swoje działania na:

 • postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa i innymi oraz korporacyjnymi zasadami w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uciążliwości dla środowiska i ograniczaniu ilości powstających odpadów,
 • ograniczaniu wytwarzania i zużycia opakowań oraz wykorzystaniu opakowań wielokrotnego użycia,
 • poprawie jakości i ograniczaniu ilości odprowadzonych ścieków,
 • racjonalnym użytkowaniu surowców, materiałów, paliw, energii i wody,
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i angażowaniu ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska.

Powyższe założenia polityki realizowane są poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz monitorowanie zmian,
 • zapewnienie środków na rzecz inwestycji służących ochronie środowiska,
 • monitorowanie zużycia surowców – energii elektrycznej, cieplnej, wody i ilości wyprodukowanych odpadów i ścieków,
 • uwzględnianie w planach taktycznych i strategicznych zadań zmierzających do ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko,
 • prowadzenie działań promocyjnych i organizacyjnych na terenie całego kraju, mających na celu zwiększenie ilości skupu i regeneracji olejów przepracowanych,
 • angażowanie i edukację pracowników oraz promowanie działań na rzecz ochrony œrodowiska.

Działalność Hotelu Branicki jest prowadzona w myśl polityki zrównoważonego rozwoju, w której dobro klienta, rozwój ekonomiczny, ochrona środowiska i wkład w rozwój społeczności lokalnych są najważniejszymi elementami.

Działania środowiskowe Hotel „Branicki” koncentruje na:

 • postępowaniu zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregacje zużytych materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i opakowań celem ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia, wewnętrznymi regułami firmy,
 • ochronie zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej
  i paliw,
 • popularyzowaniu idei proekologicznych wśród naszych klientów i pracowników poprzez odpowiednie działania marketingowe oraz przybliżanie wiedzy o przyjaznej środowisku polityce BP,
 • edukacji proekologicznej pracowników firmy, tak aby każda komórka organizacyjna mogła funkcjonować w zgodzie z nowoczesnymi założeniami polityki środowiskowej,
 • rozpowszechnianiu świadomości środowiskowej poprzez edukację dzieci i młodzieży,
 • wsparciu i uczestnictwie w propagowaniu idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach lokalnych.

Spotkanie z ekspertem Panią Małgorzatą Haraburdą i realizacja powyższego tematu było nowym i ciekawym doświadczeniem dla uczniów.

Pomoc stypendialna realizowana w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc stypendialna realizowana w roku szkolnym 2019/2020
w okresie od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach projektu
NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń
kształcenia zawodowego w ZSHE”

Celem pomocy stypendialnej jest zwiększenie motywacji uczniów ZSHE do wysokiego zaangażowania w proces kształcenia, w tym zawodowego i wsparcie rozwoju edukacyjnego.

Uczestnikiem może być uczeń szkoły, po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem pomocy stypendialnej.

Pomoc stypendialna realizowana będzie w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 01 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. poprzez wypłatę stypendiów dla 60 uczniów ZSHE, pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań określonych w regulaminie.

Pod uwagę brana będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych i frekwencja z końca roku szkolnego 2018/2019 oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.

Ubiegając się o stypendium uczeń składa wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu). Wniosek w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Rekrutacja trwa od 17 czerwca do 07 lipca 2019 roku.

Zapoznaj się z regulaminem pomocy stypendialnej pobierz i złóż komplet dokumentów:
1. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium pobierz  2. Wzór Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego pobierz  3. Wzór umowy stypendialnej pobierz  4. Oświadczenie stypendysty do celów podatkowych i ubezpieczeń pobierz 

W razie pytań napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OBÓZ JĘZYKOWY W ZAKOPANEM - PODSUMOWANIE

W dniach 21 - 29 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obozie językowym w Zakopanem. Obóz został zrealizowany w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” (Zadanie 2 – KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW ZSHE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I PRZYRODNICZYCH).

29 uczniów miało okazję podszkolić język angielski i niemiecki, a także poznać kulturę góralską i przyrodę jednego z najatrakcyjniejszych w Polsce regionów.

 

Czytaj więcej: OBÓZ JĘZYKOWY W ZAKOPANEM - PODSUMOWANIE

Pozdrowienia z Zakopanego

W dniach 21 - 29 stycznia 2019 r. 30 uczniów naszej szkoły uczestniczy w obozie językowym w Zakopanem. To doskonała okazja, aby podszkolić język (angielski i niemiecki), a także poznać kulturę góralską i  przyrodę jednego z najatrakcyjniejszych w Polsce regionów. Obóz zorganizowany został w ramach projektu ”NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” ( Zadanie 2 - KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW ZSHE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I PRZYRODNICZYCH).

Mieliśmy już okazję spacerować po Krupówkach i zwiedzać Zakopane z dwujęzycznymi przewodnikami. Odwiedziliśmy też Muzeum Tatrzańskie.

Czekają nas jeszcze między innymi wizyta w Teatrze Witkacego, zajęcia z taternikami, ratownikami GOPR-u oraz pracownikami hotelu. Czeka nas również  kulig i wjazd na Gubałówkę, a to niesamowita okazja, żeby zasmakować góralskiego klimatu i zintegrować się z grupą. Oczywiście każdego dnia mamy  też zajęcia językowe. Pomogą nam one poszerzyć zasób słownictwa związanego
z zawodem, a w przyszłości  zdecydowanie ułatwią  komunikację w pracy.

Pozdrawiamy całą społeczność szkolną ZSHE ze słonecznego i tonącego w śniegu Zakopanego.