EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

COVID-19 info

COVID-19 info

Szczepmy się!

szczepmy się

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia u ucznia zakażenia SARS-CoV-2

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia u ucznia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych (wysoka gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel) u ucznia na terenie szkoły wskazany przez dyrektora pracownik odizolowuje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium - sala nr 17).
 2. W przypadku osoby niepełnoletniej należy niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego w celu odebrania dziecka ze szkoły i poinformować go o konieczności kontaktu
  z lekarzem.
 3. W przypadku osoby pełnoletniej należy niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego. Uczeń udaje się do domu transportem własnym i kontaktuje się
  z lekarzem rodzinnym lub szpitalem zakaźnym.
 4. W sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ucznia należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe (112, 999).
 5. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń należy poddać gruntowej dezynfekcji zgodnie
  z wytycznym wydanymi przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. Jeżeli objawy u ucznia wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel) dyrektor o tym fakcie informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych zaleceń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
  na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wchodząc na teren szkoły należy zakrywać usta i nos (maseczka, przyłbica)
  oraz obowiązkowo dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 3. Przy wejściu do budynku zamieszczono informację o telefonach do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służ medycznych.
 4. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia wskazującego na podejrzenie SARS-CoV-2 szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 5. W szkole wydzielono pomieszczenie na izolatorium – sala nr 17.
 6. Pomieszczenia: sale lekcyjne, pracownie , sprzęt, higieniczno-sanitarne podlegają systematycznej dezynfekcji.

Organizacja zajęć w szkole – wytyczne dla nauczyciela

Organizacja zajęć w szkole – wytyczne dla nauczyciela

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
  na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rekomenduje się używanie na terenie szkoły maseczek lub przyłbicy do zakrywania ust i nosa oraz częste mycie rąk, dezynfekcja.
 3. Osoba wykazująca infekcję górnych dróg oddechowych, gorączkę, kaszel, osłabienie, po poinformowaniu przełożonego, powinna zaprzestać wykonywania pracy i uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Nauczyciel rozdaje uczniom materiały w rękawiczkach lub po dezynfekcji rąk.
 5. Nauczyciel zbiera sprawdziany, kartkówki w rękawiczkach (musi odłożyć na czas dwudniowej kwarantanny).
 6. Z sal należy usunąć przedmioty i sprzęty (lub uniemożliwić do nich dostęp),
  których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 7. Na zajęciach wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W przypadku używania sprzętu sportowego w czasie zajęć lekcyjnych po zakończeniu lekcji należy odłożyć je do dezynfekcji.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego, gdy warunki atmosferyczne na to pozwalają,
  należy organizować na powietrzu.

 

 

Organizacja zajęć w szkole – wytyczne dla ucznia

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczeń wchodząc na teren szkoły zakrywa usta i nos (maseczka, przyłbica) oraz obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 3. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa , ust i podawania rąk, zachowanie dystansu społecznego.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczeń powinien spożywać tylko swoje jedzenie i picie.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. W przypadku złego samopoczucia uczeń informuje o tym fakcie wychowawcę bądź innego nauczyciela.
 8. Uczeń korzystając z gabinetu pedagoga szkolnego, biblioteki szkolnej, gabinetu pielęgniarki szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych powinien zachować dystans społeczny, zakrywać usta i nos.
 9. Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Bezpieczny powrót do szkół - 10 zasad dla rodzica

Bezpieczny powrót do szkół - 10 zasad dla ucznia

Co ze szkołą do wakacji?

Od 25 maja br. ruszają konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Od 1 czerwca br. uczniowie  klas 1-3 THE będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.