EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zasaday rekrutacji do Internatu ZSHE

Zasady rekrutacji

do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Bema 103

na rok szkolny 2020/2021

 

Uczniów zainteresowanych  zamieszkaniem w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. Bema 103 w roku szkolnym 2020/2021  prosimy o dokładne  zapoznanie się  z dokumentem: 

- ZASADY REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ W BIAŁYMSTOKU ORAZ DO INTERNATÓW PRZY SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernik w Białymstoku  ul. Bema 103 odbywa się  poprzez złożenie Wniosku  o przyjęcie do internatu (pobierz: .pdf, .docx).

 • Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.
 • W przypadku wolnych miejsc – mogą być przyjęci również uczniowie innych szkół.
 • Dla uczniów innych szkół  miejsce w  internacie przyznaje się tylko na dany rok szkolny.

Wniosek o przyjęcie do internatu należy złożyć w terminie od 20 lipca 2020r. do 10 sierpnia 2020r. do godz. 15.00.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej: www.ekonomik.bialystok.pl  Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. Formularz dostępny jest też przy wejściu do internatu.

Do wniosku o przyjęcie do internatu należy  dołączyć :

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt. 3 (Zasady rekrutacji do bursy szkolnej w Białymstoku oraz do internatów przy szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021),
 2. zaświadczenie o przyjęciu do szkoły.

Dopuszczalne formy składania wniosku:

 1. wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów (skanów w postaci PDF) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki:
 • wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do skrzynki ustawionej przy wejściu do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku  ul. Bema 103,
 • lub złożenie w internacie we wskazanym terminie  w godz. 8.00 – 15.00.

Potwierdzenie złożenia dokumentów rodzice/kandydaci pełnoletni otrzymują na adres e-mail wpisany we wniosku.

Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają wychowankowie, którzy mieszkali  w internacie w poprzednim roku szkolnym i spełniają wymogi  formalne.

Warunkiem kontynuowania pobytu placówce  jest:

 • Złożenie przez rodziców wychowanka lub wychowanka pełnoletniego Deklaracji o kontynuowania pobytu w internacie w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do 13 lipca 2020r.
 • Pozytywna opinia Rady Wychowawczej

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w dwóch etapach

I etap postępowania rekrutacyjnego

 1. Złożenie wniosków o przyjęcie do internatu przez kandydatów - od 20.07.2020 r. od godz. 8.00 do 10.08.2020 r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – do 21 sierpnia 2020r.
 3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 25.08.2020 r. o godz. 10.00  
 4. Ważne! Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie potwierdzenia woli przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego - do 27.08.2020 r. do godz. 15.00
 5. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 28.08.2020r. do godz. 10.00

Listy o których mowa w pkt. 3 i 5 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przy wejściu do internatu oraz na stronie internetowej placówki: www.ekonomik.bialystok.pl  - w zakładce Internat

Kandydat ubiegający się o miejsce w internacie  powinien w czasie rekrutacji:

 • Złożyć Wniosek o przyjęcie do internatu
 • Dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
 • Dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły
 • Dostarczyć Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

 1. Złożenie wniosków o przyjęcie do internatu przez kandydatów od 01.09.2020 r. do 03.09.2020 r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – do 3 września 2020r.
 3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 18.09.2020 r.
 4. Ważne! Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie potwierdzenia woli przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego do 22.09.2020 r. do godz. 15.00
 5. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 23.09.2020 r.

Listy o których mowa w pkt. 3 i 5 podaje się do publicznej wiadomości poprzez      umieszczenie na tablicy ogłoszeń przy wejściu do internatu oraz na stronie internetowej placówki: www.ekonomik.bialystok.pl  - w zakładce Internat

Przyjęcie do placówki jest możliwe  przez cały rok szkolny, o ile internat dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek należy pobrać ze strony - www.ekonomik.bialystok.pl w zakładce Internat oraz  dostarczyć do kierownika internatu.

Do pobrania na stronie www.ekonomik.bialystok.pl  - w zakładce Internat:

1) Wniosek o przyjęcie do internatu (pobierz: .pdf, .docx).

2) Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie

3) Załącznik do wniosku Nr 1 -5

            Załącznik Nr 1.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

            Załącznik Nr 2.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie/dziecka przez kandydata

            Załącznik Nr 3.  Oświadczenie o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

            Załącznik Nr 4.  Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego kandydata, iż odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły w mieście Białystok do której kandydat będzie uczęszczał wynosi powyżej 50 kilometrów, brak jest środków komunikacji umożliwiających dojazd kandydata do szkoły lub kandydat zamieszkuje w miejscowości z której dojazd do szkoły jest utrudniony

            Załącznik Nr 5Oświadczenie rodzica/kandydata pełnoletniego o zamieszkiwaniu rodzeństwa kandydata w publicznej placówce zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do której o przyjęcie stara się kandydat

4) Poświadczenie woli zamieszkania w internacie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Handlowo Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105 15-370 Białystok, tel. 85 742 36 09 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami w/w  Ustawy

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w naborze do internatu.