EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

Terminy rekrutacji

      1.            

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami

od 15 czerwca do 10 lipca  2020 r.
do godz. 15oo

      2.            

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły
 o świadectwo ukończenia szkoły

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15,oo

      3.            

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku
o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15oo

      4.            

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

 

do 04 sierpnia 2020 r.

      5.            

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach

 

 

do 11 sierpnia 2020 r.

      6.            

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r. godz. 10,oo

      7.            

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

      8.            

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa o wynikach egzaminu a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

od 13 do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15oo

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

      9.            

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14oo