EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY ZAWÓD                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY - r. szk. 2021/2022

        1.             

Składanie dokumentów

17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15oo

        2.             

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty  oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.
do godz. 15oo

        3.             

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 do 14 lipca 2021r.

        4.             

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 do 21 lipca 2021 r.

        5.             

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 do 22 lipca 2021 r.

        6.             

 Wydanie skierowania na badania lekarskie

 od 17 maja do 26 lipca 2021 r.

        7.             

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**

 od 23 lipca 2021r.do 30 lipca 2021 r. do godz. 15,oo

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.         

        8.             

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02 sierpnia 2021 r. do godz. 14,oo

    

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.