EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Opis bibliograficzny

 WZORY I PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

Autorzy: Janina Bułat – nauczyciel bibliotekarz VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku; Olga Topolewska – Zespół Metodyczny ds. Bibliotek Szkolnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

DOKUMENTY DRUKOWANE

KSIĄŻKI

KSIĄŻKA - CAŁOŚĆ

Nazwisko i imię autora      Tytuł       Wydanie ( wydanie kolejne oprócz pierwszego)     Miejsce wydania        Rok wydania ISBN

Miłosz Czesław, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1993, ISBN 83-7006-424-8.

[książka jednotomowa]

 

Tołstoj Aleksy, Droga przez mękę, Wyd. 2, Warszawa 1967.

[ książka wielotomowa]

 

Fowles Jon, Mag, T. 1, Warszawa 1982.

[jeden tom książki wielotomowej]

 

Humanistyka przełom wieków, Pod red. Józefa Kozieleckiego, Warszawa 1999, ISBN 83-06-00738-7.

[praca zbiorowa pod redakcją]

Karpowicz Tomasz, Szmanis Eligiusz, Wroczyński Tomasz, Przedmaturalne repetytorium. Dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim, Warszawa 1997, ISBN 83-86770-99-6.

[praca trzech autorów]

Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej, Warszawa 1984, ISBN 83-06-00702-6

[antologia-bez autora]

 

Borowy Wacław, O d Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej, Wyd. 4, Warszawa 1981, ISBN 83-06-00-282-2.

[antologia z autorem]

FRAGMENT KSIĄŻKI

Nazwisko i imię autora     Tytuł pracy     Wydanie (wydanie kolejne oprócz  pierwszego)  Numeracja części Miejsce wydania      Rok ISBN       Tytuł fragmentu      Strony,   na których zamieszczono fragment

Hernas Czesław, Barok, Wyd. 5 zm., Warszawa 1998, ISBN 83-01-12262-5, Jednostka wobec kryzysu świadomości społecznej, s. 23-30.

ARTYKUŁ, ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE

Nazwisko i imię autora (artykułu, rozdziału) Tytuł (artykułu, rozdziału)     W: Nazwisko i imię autora (całej pracy)    Tytuł (całej pracy)      Wydanie (wydanie kolejne oprócz pierwszego)      Miejsce wydania      Rok ISBN     Strony, na których zamieszczono artykuł (rozdział)

 

Falkowska Beata, Wizerunki kultury polskiej w twórczości Witolda Gombrowicza, W: Konflikty współczesnej kultury, Praca zbiorowa pod red. Kamili Budrowskiej i Anny Kietlińskiej , Białystok 1995, ISBN 83-86696-02-8, s. 23-51.

[artykuł w pracy zbiorowej]

Kazanecki Wiesław, Fotografia- stary Białystok, W: Kazanecki Wiesław, Wiersze ostatnie, Białystok 1991, ISBN 83-03-03332-8,    s. 30.

[pojedynczy wiersz w zbiorze poetyckim

tego samego autora]

Iłłakowiczówna Kazimiera, O polskim żołnierzu, W: W blasku legendy. Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego, Paryż 1988,

s. 61.

[pojedynczy wiersz w antologii]

Klimowicz Mieczysław, Wstęp. Narodziny powieści w Europie,

W: Krasicki Ignacy, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Wrocław 1973, s. III-VIII.

[wstęp, posłowie i inne noty krytyczne

poprzedzające tekst właściwy]

CZASOPISMA

ARTYKUŁ, RECENZJA, WYWIAD, ROZMOWA W CZASOPIŚMIE

Mizerkiewicz Tomasz, Okrucieństwo śmiechu, czyli o przedwojennej prozie Witolda Gombrowicza, ,,Polonistyka” 2004 nr 10 s. 11-15.

[artykuł w czasopiśmie]

Szymański Mirosław, Młodzież wobec wartości, Warszawa 2000, Rec. Maria Chymuk, ,,Nowa szkoła” 2001 nr 2 s. 49-50.

[recenzja książki]

Zapolska Gabriela, Moralność Pani Dulskiej, Reż. Anna Augustynowicz, Rec. Roman Pawłowski, ,,Gazeta Wyborcza” 2000 nr 283 s. 117.

[recenzja sztuki teatralnej]

Utalentowany Pan Ripley, Reż. Anthony Minghella, Rec. Feliks Netz, ,,Śląsk” 2000 nr 5 s. 29.

[recenzja filmu]

Bychowska Aniela, Indywidualność Tadeusza Różewicza, Wywiad przeprowadził Andrzej Morawski, ,,Ruch Muzyczny” 1999 nr 4

s. 5-10.

[wywiad]

Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn, ,,Polityka” 1992 nr 50 s. 7.

[rozmowa]

CZASOPISMA- CAŁOŚĆ

Tytuł  Nazwisko redaktora (lub nazwa wydawcy)  Wydanie (wydanie kolejne oprócz pierwszego)  Oznaczenie zeszytu (daty i/lub numery) Miejsce  Rok wydania  ISSN (Międzynarodowy znormalizowany numer serii)

Guliwer. Czasopismo o książce dla dzieci, Red. nacz. Joanna Papuzińska, 2002 nr 3, Wrocław 2002, ISSN 0867-7115.

[pojedynczy zeszyt]

Biblioteka w szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, 1999

nr 1-12, Warszawa 1999, ISSN 0867-5600.

[rocznik czasopisma]

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

Nazwisko i imię autora         Tytuł            Typ nośnika (podawany w nawiasach kwadratowych, np. [CD-ROM], [dyskietka], [online], [poczta elektroniczna]) Odpowiedzialność drugorzędna (np. autor elektronicznego opracowania) Wydanie (wydanie kolejne oprócz pierwszego) Miejsce wydania      Wydawca     Data wydania

Data aktualizacji /nowelizacji              Data dostępu ( przy online, podawana w nawiasach kwadratowych data dzienna, np. [dostęp 18 stycznia 2005]) Warunki dostępu (przy online, np. ,,Dostępny przez Internet:” lub ,,Dostępny w Word Wide Web:”)

ISBN/ ISSN (Numer znormalizowany książki/ czasopisma)

Uwaga! Nie wszystkie proponowane elementy opisu można znaleźć przy identyfikacji danego dokumentu. Dopuszcza się ich pomijanie.

KSIĄŻKI, PROGRAMY KOMPUTEROWE, BAZY DANYCH

 

Mickiewicz, Adam, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie [online], Oprac. Marek Adamiec, Gdańsk 2001-2003, [dostęp 21 grudnia 2004], Dostępny w Internecie:

http://monika.univ.gda.pl/~literat/panfull/index.htm.

[książka dostępna przez Internet]

 

Słownik encyklopedyczny. Geografia [online], Wrocław cop. 1999-2003, [dostęp 18 lipca  2003], Abchazja, Dostępny w Internecie:

http://leksykony.interia.pl/haslo?hid=179761.

[fragment książki dostępnej w Internecie]

Wilk Katarzyna, Pismo i książka w okresie prekolumbijskim, W: Skórka Stanisław, Wirtualna Historia Książki i Bibliotek [online], Kraków ok. 2000, [dostęp 20 listopada 2003], Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/wilk.html.

[artykuł, rozdział książki dostępnej w Internecie]

 

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.03.16, Łódź 1988, ISBN

83-7231-3.

[książka dostępna na CD-ROM]

Panteon bogów egipskich, W: Egipt [CD-ROM], Red. Mirosław Dąbrowski, Magda Olkuśnik , Kraków 1999.

[artykuł, rozdział książki dostępnej na CD-ROM]

CZASOPISMA

Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy [online], Warszawa 2005 nr 1, [dostęp 8 stycznia 2005], Dostępny w Internecie: http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/.

[pojedynczy numer czasopisma

dostępnego w Internecie]

Godlewski Konrad, Sztuczne języki przeżywają renesans, W:,, Gazeta Wyborcza” [online], 21-12-2004, [dostęp 21 grudnia 2004], Dostępny w Internecie: http://serwisy.gazeta.pl/kultura/1,34169,2459055.html.

[artykuł z dziennika online]

Krywak Piotr, ,,Pełno nas, a jakoby nikogo nie było…”. O tym, co jest, a czego nie ma, czyli o literaturze popularnej słów kilka, W: ,,Konspekt” [online], 2004 nr 20, [dostęp 18 stycznia 2005], Dostępny w Word Wide Web: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/20/krywak20.html.

[artykuł z czasopisma]

ARTYKUŁ NA STRONIE INTERNETOWEJ

Radziewicz Helena, Wpływ stylu życia na zdrowie, W: Centrum Edukacji Nauczycieli [online], Białystok ok. 2002, [dostęp 8 stycznia 2005], Dostępny w Word Wide Web: http://www.cen.bialystok.pl/.

 

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE, IKONOGRAFICZNE

Nazwisko i imię autora dokumentu       Tytuł [Typ dokumentu]    Odpowiedzialność

drugorzędna  (reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, i in.)            Wydanie Miejsce wydania

Rok wydania Uwagi            ISBN

KASETY VIDEO, FILM

Chłopi. Boryna [kaseta video], Cz. 1, Scen. i reż. Jerzy Rybkowski, Koszalin 1977.

 

AIDS, wszystko co powinieneś wiedzieć [kaseta video], Reż. Bonnie Beaugard, Wersja polska, Warszawa 1995.

 

Ogniem i mieczem [kaseta video], Reż. Jerzy Hoffman, Warszawa 1999.

 

Popiół i diament [film], Reż. Andrzej Wajda, Polska 1958.

TAŚMY MAGNETOFONOWE, PŁYTY

Pfeiffer Wldemar, Drażyńska- Deja Maria, Karolak Czesław, Kontakte. Początkowy kurs języka niemieckiego dla klasy 6 szkoły podstawowej [taśma magnetofonowa], Cz. 2, Warszawa 1999,

ISBN 83-02-07556-6.

 

Stadnicki Andrzej, terapia dzieci muzyką , ruchem i mową [taśma  magnetofonowa], Warszawa 1998.

 

Sadowski Andrzej, Subkultury młodzieżowe [taśma magnetofonowa], Rozm. Stefan Nalewajko, Białystok 2005, Nagranie własne.

 

Beethoven Ludwik van, Sonaty [płyta], Warszawa 1973.

PRZEZROCZA

Arrasy króla Zygmunta [przezrocza], Kraków 1965.

 

FOTOGRAFIA

Marylin Monroe [fotografia],  ,,Film” 1965 nr 14 s. 7.

 

Maleszko Andrzej, Kochajmy się, bo nie zdążymy [fotografia], Białystok 2005.

[graffiti na fotografii]

MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

Pankiewicz Józef, Japonka [reprodukcja], W: Dobrowolski Tadeusz:

Malarstwo polskie,Warszawa 1999, ISBN 83-04-01729-6, il.kolor XIX

 

Ratusz widoczny od strony wschodniej przez bramę starego kościoła [karta pocztowa], W: Wiśniewski Tomasz, Białystok w starej pocztówce, Białystok 1990, rycina 69.

 

Jurkiewicz Andrzej, Ekslibris Władysławy Mroczkównej [grafika],

W: Wrońska Maria, Ekslibrisy, Warszawa 1992,

ISBN 83-7009-076-1, il. 77.

 

Bombowo jest [graffiti], W: Polskie zmory, Pod red. Ryszarda Gregrowicza, Toruń 1991, ISBN 83-85149-08-2, s.[16].

MAPY

Białystok plus 6- Bielsk Podlaski, Hajnówka, Łapy, Siemiatycze, Sokółka, Supraśl. Plan miasta, Oprac. Agnieszka Wędrychowska, Jacek Majerczak, Warszawa 2002.

 

Białystok [mapa], Warszawa 1998.

 

Okolice Białegostoku. Plan, W: Monkiewicz Waldemar,

Z Białegostoku za miasto, Warszawa 1979, s. 19.

NUTY

Chopin Fryderyk, Scherzo b-moll. Op.31. Na fortepian [nuty],

Wyd. 2, Warszawa 1977.

 

Siwy Ryszard, Żal mi będzie, W: Żołnierskie rytmy [nuty], Warszawa 1977,

PLAKAT

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego (Białystok), Uroczystość wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody Artystycznej ,,Laur Izabeli Elżbiety z Poniatowskich Branickiej” [plakat], Białystok 2003

[plakat w czasopiśmie]

REKLAMA

Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy…

[reklama prasowa], ,,Filipinka” 2004 nr 9 s.5.

 

A świstak siedzi i zawija w sreberka [reklama telewizyjna], Polska 2005

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.