EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wojewódzki Konkurs Geograficzny - wgląd do prac i odwołania

INFORMACJE

W związku z ogłoszeniem wyników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Terminy wglądu do prac konkursowych:

25.03.2022 r. –  piątek godz. 11:40-12:25, Aula

28.03.2022 r. – poniedziałek godz. 09:00-09:45, Aula

29.03.2022 r. – wtorek godz. 15.25–16:15, Aula

 

 

Udostępnianie prac uczestników konkursu do wglądu

 1. Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
 2. Prace konkursowe ze stopnia wojewódzkiego są udostępniane do wglądu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku odpowiednio listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego albo listy laureatów.
 3. Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę do wglądu, może sporządzać z niej notatki oraz fotokopie.

 

Procedura wnoszenia i rozpatrywania odwołań od wyników stopnia rejonowego

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika konkursu mają prawo złożyć odwołanie od wyników konkursu po każdym stopniu.
 2. Odwołanie, którego wzór określa załącznik nr 6 do regulaminu, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie, wskazując zadania, których ocena jest kwestionowana.
 3. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane.
 4. Odpowiedź na odwołanie od wyniku jest udzielana pocztą na adres wskazany w odwołaniu.

 

Stosuje się następujący tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego:

 1. Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i listy laureatów konkursu za pośrednictwem przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej do wojewódzkiej komisji odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 2. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej.

Odwołanie należy wysłać lub dostarczyć na adres szkoły:

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

 1. Bema 105

15-370 Białystok

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Anna Pogorzelska

 

 

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły.
 2. Najpóźniej następnego dnia od upływu terminu wnoszenia odwołań przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej, do którego wpłynęło odwołanie, składa je wraz z pracą i kartą kodową uczestnika w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Białymstoku do rozpatrzenia przez wojewódzką komisję odwoławczą.
 3. Wojewódzka komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 4. Najpóźniej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia ostatniego konkursu przedmiotowego przewodniczący wojewódzkiej komisji odwoławczej informuje wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku rozpatrzenia odwołania, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do regulaminu.
 5. Rozstrzygnięcie prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

 

Wyżej wymienione załączniki dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Przewodniczący komisji wojewódzkiej

Anna Pogorzelska

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości
XVII Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego
szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 X KONKURS
HISTORYCZNY

Mikołaj Kopernik - zdjęcie

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.