EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia u ucznia zakażenia SARS-CoV-2

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia u ucznia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych (wysoka gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel) u ucznia na terenie szkoły wskazany przez dyrektora pracownik odizolowuje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium - sala nr 17).
 2. W przypadku osoby niepełnoletniej należy niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego w celu odebrania dziecka ze szkoły i poinformować go o konieczności kontaktu
  z lekarzem.
 3. W przypadku osoby pełnoletniej należy niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego. Uczeń udaje się do domu transportem własnym i kontaktuje się
  z lekarzem rodzinnym lub szpitalem zakaźnym.
 4. W sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ucznia należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe (112, 999).
 5. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń należy poddać gruntowej dezynfekcji zgodnie
  z wytycznym wydanymi przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. Jeżeli objawy u ucznia wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel) dyrektor o tym fakcie informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych zaleceń.