EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Organizacja zajęć w szkole – wytyczne dla ucznia

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczeń wchodząc na teren szkoły zakrywa usta i nos (maseczka, przyłbica) oraz obowiązkowo dezynfekuje ręce.
  3. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa , ust i podawania rąk, zachowanie dystansu społecznego.
  4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  5. Uczeń powinien spożywać tylko swoje jedzenie i picie.
  6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  7. W przypadku złego samopoczucia uczeń informuje o tym fakcie wychowawcę bądź innego nauczyciela.
  8. Uczeń korzystając z gabinetu pedagoga szkolnego, biblioteki szkolnej, gabinetu pielęgniarki szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych powinien zachować dystans społeczny, zakrywać usta i nos.
  9. Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.