EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Nowoczesne kształcenie zawodowe

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA DOBRY START

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku jest jedną z najstarszych i najlepszych szkół zawodowych w regionie północno-wschodniej Polski. Misją szkoły jest przygotowanie jej absolwentów do funkcjonowania i osiągania sukcesów we współczesnej rzeczywistości, zapewnienie uczniom zdobycia wiedzy opartej na praktyce życia gospodarczego, rozwijanie indywidualnych zainteresowań pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zachęcenie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Cele te szkoła nasza realizuje wykorzystując szanse, jakich dostarcza uczestnictwo Polski w programach Unii Europejskiej. Od kilku lat systematycznie modernizujemy bazę naukowo-dydaktyczną dostrzegając wymagania kształtującego się społeczeństwa informacyjnego i błyskawicznego rozwoju technologicznego. W roku szkolnym 2008/09 zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start". U podstaw projektu leży idea Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W myśl założeń misji szkoły, projekt został skierowany do wszystkich naszych uczniów i to właśnie oni dostaną szansę na dobry start w kształtowaniu własnej kariery zawodowej.

Działaniami podjętymi w tym kierunku są:

  • modernizacja kierunków i sposobów kształcenia ze zwróceniem uwagi na przygotowanie praktyczne,
  • wzmocnienie integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym,
  • rozszerzenie i pogłębienie doradztwa zawodowego,
  • organizacja wielu form zajęć celem zapewnienia rozwoju osobistego uczniów oraz uzyskania przez nich dodatkowych uprawnień i kwalifikacji,
  • poprawa jakości promocji szkoły.

Opracowaliśmy nowoczesne programy nauczania: secjalizacji "Informatyzacja przedsiębiorstw" w zakresie kształcenia w zawodzie technik ekonomista i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik handlowiec. Wdrożyliśmy najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystujące platformę e-learningową wspomagającą nauczanie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Unowocześniliśmy bazę technodydaktyczną szkoły dokonując zakupu sprzętu audiowizualnego, oprogramowania specjalistycznych publikacji niezbędnych w realizacji podejmowanych działań edukacyjnych. Rozszerzyliśmy kontakty uczniów ze środowiskiem praktyków życia gospodarczego modernizując system praktyk zawodowych oraz organizując systematyczne spotkania z przedstawicielami pracodawców i pracownikami firm i instytucji będących liderami biznesu w kraju i regionie. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zawodowego przygotowania językowego, zdobyli liczące się na europejskim rynku zatrudnienia certyfikaty - TELC, prawo jazdy, European Computer Driving Licence, obsługi kasy fiskalnej. Przeprowadziliśmy serię warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, kształtowania umiejętności interpersonalnych, etykiety i etyki biznesu, obozy językowe, wycieczki zawodoznawcze do przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Interesującą propozycją dla tych, którzy planują w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą były zajęcia w nowocześnie wyposażonej firmie symulacyjnej. Działania nasze rozwijały również kompetencje społeczne naszych uczniów. Zorganizowaliśmy serię zajęć psychoedukacyjnych "Jak efektywnie współpracować z innymi czyli sztuka bycia z innymi", zajęcia wspierające dla uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym "Żyć skuteczniej" oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne. Wzmocniliśmy również promocję naszej szkoły w regionie podejmując przygotowaną kampanię reklamową.
Jesteśmy przekonane, że każdy uczeń naszej szkoły, biorąc udział w projekcie:

  • zdobył liczące się kwalifikacje,
  • wykreował swój wizerunek,
  • podniósł wiedzę i umiejętności,
  • nawiązał kontakt z pracodawcami.


Autorki projektu:
Barbara Gołubowska,
Jolanta Korolczuk,
Beata Wiśniewska-Lewoc,
Edyta Woźniewska.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.