EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

BONY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego zawodowego do udziału w INDYWIDUALNYM DOSKONALENIU WARSZTATU PRACY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.  

Doskonalenie indywidulane realizowane jest  w ramach projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” poprzez:

  • BONY SZKOLENIOWE na sfinansowanie indywidualnego programu szkoleniowego (kursy, szkolenia itp.) - bony mogą być przeznaczone  na sfinansowanie indywidualnego programu szkoleniowego, w zależności od indywidualnych potrzeb: kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, np. szkolenia komputerowe, językowe, w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowywanie programów rozwojowych. 
  • BONY SZKOLENIOWE  na sfinansowanie studiów podyplomowych - bony mogą być przeznaczone na sfinansowanie studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne). Studia podyplomowe spełniać  muszą wymogi określone
    w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
    w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 Szczegółowe informacje   u Koordynatora Projektu Barbary Gołubowskiej.

Regulamin doskonalenia indywidualnego dostępny w Biurze Projektu p.15.