EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konkurs fotograficzny "Selfie z Piłsudskim"

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Selfie z Piłsudskim”, zwanego dalej „Konkursem” są realizatorzy projektu “Historię cenimy, więc o Piłsudskim mówimy",  zwanymi dalej „Organizatorem”.

 1. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest wykonanie zdjęcia na tle miejsca związanego z postacią  Józefa Piłsudskiego. Może to być pomnik, ulica, budynek, tablica pamiątkowa itp. Na zdjęciu piwinna być widoczna twarz autora.

 • Uczestnicy konkursu

Konkurs  „Selfie z Piłsudskim” adresowany jest do wszystkich uczniów oraz mieszkańców internatu ZSHE w Białymstoku oraz młodzieży z innych podlaskich szkół.

 1. Zgłaszanie prac

 

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace pojedyncze wraz z krótkim opisem miejsca (2-3 zdania) do każdego ze zdjęć.

 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko),
  •   numer telefonu, adres e-mail,
  •   tytuł fotografii,
  •  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
  •   datę i miejsce wykonania fotografii
 • krótki opis miejsca (2-3 zdania) do każdego ze zdjęć.

 

 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 19 listopada 2017 r.

 

 1. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

 2. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

 3. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

 4. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie projektu “Historię cenimy, więc o Piłsudskim mówimy” na facebook’u https://www.facebook.com/Historię-cenimy-więc-o-Piłsudskim-mówimy-480520405655602/
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 8 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 • Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 

 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 

 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.

 7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie projektu “Historię cenimy, więc o Piłsudskim mówimy” na facebook’u https://www.facebook.com/Historię-cenimy-więc-o-Piłsudskim-mówimy-480520405655602/ 22 listopada 2017 r.

 8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy “Selfie z Piłsudskim”, która odbędzie się w Internacie ZSHE w listopadzie 2017 r.
 • Nagrody
 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
  •   za zajęcie I miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
  •   za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
  •   za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
 2. Prace wyróżnione również zostaną nagrodzone.
 3. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie projektu “Historię cenimy, więc o Piłsudskim mówimy” na facebook’u https://www.facebook.com/Historię-cenimy-więc-o-Piłsudskim-mówimy-480520405655602/

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

 5. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości
XVII Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego
szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 X KONKURS
HISTORYCZNY

Mikołaj Kopernik - zdjęcie

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.