„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Projekt „Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”

W ramach działania “Praktyki osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach”  ESPAMOB
w  latach 2018-19 zorganizuje praktyki we Francji (Nicea) dla 24 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa (4 tygodnie) oraz w Hiszpanii (Barcelona) dla 12 uczniów w zawodzie technik handlowiec (4 tygodnie) i 24 uczniów w zawodzie technik ekonomista (2 tygodnie). Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu oraz właściwego merytorycznego przebiegu praktyki (monitoring) uczniom w wyjeździe towarzyszyć będą nauczyciele przedmiotów zawodowych i języka angielskiego w liczbie uwzględniającej ilość uczniów oraz kwestie logistyczne związane m.in.
z różnymi miejscami praktyk i różną jej długością  w poszczególnych zawodach.    

W ramach działania “Szkolenie kadry - job  shadowing” w każdej z 4 mobilności (obejmującej 5 dni job shadowing) udział weźmie po 8 nauczycieli. Dla właściwej organizacji pracy szkoły w okresie ich nieobecności zaplanowane  zostaną zastępstwa, tak aby wszystkie zajęcia edukacyjne odbywały się zgodnie ze szkolnym planem zajęć.

W programie każdej z 4 mobilności poza 7-8 godzinnym job shadowing (każdego dnia), uwzględniono wizyty w  firmach - potencjalnych pracodawcach i firmach współpracujących ze szkołami w zakresie kształcenia praktycznego. Uzasadnione jest to tym, iż Strategia Umiędzynarodowienia zakłada również zapoznanie z mechanizmami dostosowującymi kształcenie zawodowe do realiów i potrzeb rynku pracy o zasięgu europejskim w tym szczególnie z zasadami i procedurami wprowadzania nowych kierunków kształcenia, zapoznanie z organizacją kształcenia praktycznego - w tym obserwację zajęć praktycznych (praktyk obowiązkowych/dodatkowych, staży zawodowych) realizowanych u pracodawców.

Udział w zaplanowanych mobilnościach pozwoli:

 1. uczniom (m.in.):
 • nabyć potwierdzone certyfikatami nowe umiejętności i kompetencje
 • zwiększyć mobilności edukacyjną i zawodową
 • zwiększyć poziom umiejętności językowych
 • zwiększyć konkurencyjność zawodową
 • wzmocnić postawy otwartości oraz rozwijać kompetencje kluczowe np. inicjatywność
  i przedsiębiorczość
 • planować karierę zawodową z uwzględnieniem ofert europejskiego rynku pracy

 

 1. nauczycielom (m.in.):
 • zwiększyć poziom umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych, oraz kompetencji językowych
 • projektować i realizować działania inspirowane efektami obserwacji w zagranicznych szkołach służące poprawie jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSHE
 • udoskonalić własne programy nauczania przedmiotów i programy wychowawcze poprzez wdrożenie treści europejskich
 • doskonalić warsztat pracy, poprzez wdrożenie nowych, dotychczas niestosowanych technik
  i metod nauczania, w tym IT oraz e-learning
 • stosować bardziej skuteczne metody wspierania i motywowania uczniów

Planowane w projekcie działania  dotyczące mobilności  przyczyniają się do wzrostu stopnia umiędzynarodowienia ZSHE i wpisują się w szerszą, długoterminową strategię rozwoju i modernizacji szkoły, stanowią niezbędny warunek dalszego jej  rozwoju.