„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konkurs „1050 lat Chrztu Polski – wczoraj i dziś”

Cele konkursu:

 • rozbudzenie uczuć patriotycznych i szacunku dla dokonań pokoleń Polaków
 • krzewienie idei Miłości do Ojczyzny
 • rozbudzenie zainteresowań historycznych młodzieży
 • aktywizacja uczniów uzdolnionych plastycznie 

 

Adresaci:

konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznychim. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

 

Kategorie prac:

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

1. Praca graficzna (wykonana dowolną techniką) – format A4 lub większy.

2. Praca multimedialna na temat Chrztu Polski i jego konsekwencji dla Państwa Polskiego. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy ze stron internetowych pod warunkiem podania źródła – nie więcej niż 30 slajdów, film nie może być dłuższy niż 10 min.

3. Uczestnik może wykonać 1 pracę w każdej kategorii.

4. Prace muszą być wykonane indywidualnie przez uczestników konkursu, organizator nie przewiduje kategorii prace zespołowe.

 

Wymagania konkursowe:

Ocenie przez Komisję podlegają:

 • wyrazistość  przedstawienia tematu oraz poziom i jakość merytoryczna pracy
 • wartość poznawcza
 • oryginalność pracy i ujęcie tematyki konkursu
 • kompozycja i kolorystyka

 

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja Konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • Walory historyczno-naukowe pracy - odtworzenie fragmentu przeszłości, zobiektywizowany opis wydarzenia historycznego z wykorzystaniem wskazanych przez autora źródeł historycznych.
 • Samodzielność (oryginalność) ujęcia tematu jako wynik własnych poszukiwań i przemyśleń.
 • Wartości kompozycyjne i zachowanie poetyki przyjętej formy wypowiedzi.
 • Zebranie bibliografii i wskazanie źródeł wykorzystanych informacji.
 • Umiejętność analizy i oceny zgromadzonych materiałów.
 • Dociekliwość poznawcza - sposób stawiania pytań i wyciągania wniosków.

 

Zasady przyznawania nagród:

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla nagrodzonych oraz dyplomy dla wszystkich uczestniczących w konkursie.

2. O przyznaniu nagród decyduje powołane przez organizatora jury.

3. Decyzja jury jest ostateczna.

4. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

5. O terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobiście lub poprzez wychowawcę klasy.

6. Nagrody będą wręczone w każdej kategorii.

7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i/lub na terenie szkoły.

 

Prace graficzne należy składać do Pani Iwony Saniukowicz (sala 11), prace multimedialne należy przesłać mailem do Pana Grzegorza Przeździeckiego na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Konkurs do dnia 10 kwietnia 2016 roku.

 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom po jego zakończeniu.
 • Prace przekazane po terminie i niespełniające warunków konkursu nie będą oceniane.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac do prezentacji w formie przekazu publicznego z zachowaniem informacji imiennej o autorze.
 • Przekazanie prac oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu.
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem roztrzyga organizator konkursu. 

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Bielawska Małgorzata
 • Filipowicz Wojciech
 • Przeździecki M. Grzegorz
 • Saniukowicz Iwona

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji